Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Ústav pro klasickou archeologii

MUZEUM ANTICKÉHO SOCHAŘSTVÍ A ARCHITEKTURY V LITOMYŠLI

Sezónní výstava Umění starověkého Kypru - do konce října 2008.
Zobrazit více

Muzeum antického sochařství a architektury, umístěné v nádherných prostorách barokní jízdárny litomyšlského zámku, je detašovaným pracovištěm Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a podobně jako jeho sesterská Galerie antického umění v Hostinném slouží k prezentaci historicky cenné sbírky odlitků antické plastiky z majetku Univerzity Karlovy v Praze.

Návštěvníci mají možnost nejen seznámit se na domácí půdě a pod jednou střechou s vrcholnými díly starověkých umělců, ale spatřit je zároveň v kontextu vývoje antické kultury a nahlédnout jejich prostřednictvím i do myšlení a způsobu vnímání světa starých Řeků a Římanů, tedy ke kořenům dnešní západní civilizace.


Přehledně chronologicky a tematicky pojednaná stálá expozice seznamuje návštěvníka s charakterem a vývojem řeckého a římského sochařství od archaického stylu přes klasické umění a helénismus až po římské císařství, k dispozici je rovněž drobná ukázka etruské a assyrské dekorativní plastiky a několik originálů transportních amfor, zapůjčených Národním muzeem v Praze.

Jednotlivé exponáty jsou opatřeny údaji o autorovi, názvu, době vzniku a umístění originálu v tom kterém světovém muzeu, tematické kóje doplňují vitríny s informacemi o větších architektonických celcích a jejich grafickou dokumentací, aby bylo možné vytvořit si představu o původním vzhledu objektu a umístění skulptur.

Dále je expozice krom výkladu průvodce a dvojdílného katalogu s textovou a obrazovou částí vybavena videoprojekcí, kterou ocení zejména školní výpravy. Vedle doprovodného filmu ke stálé výstavě jsou k dispozici i krátké dokumenty věnované vzniku antických olympijských her a historii řeckého a římského umění.


Kromě sbírky odlitků nabízí Muzeum antického sochařství a architektury každoročně ke zhlédnutí sezónní výstavu antických originálů z českých a moravských sbírek, pojatou buď tematicky nebo zaměřenou na určitou etapu antického umění.

Letošní výstava "Hádanka Sfingy: etapy lidského života v antice" je zaměřena na důležité mezníky v životě antického člověka jako je narození dítěte, vstup do dospělosti, svatba či odchod na onen svět, ale také na aspekty všedního života se vším, co k němu patří: náboženství i zábava, válka i láska. Na 50 exponátů, vetšinou malované keramiky, terakotových sošek či předmětů denní potřeby, pochází ze sbírek Univerzity Karlovy v Praze, Národního muzea, Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity v Brně.


Muzeum slouží nejen široké laické veřejnosti, ale i odborníkům - konají se zde odborné přednášky v rámci exkurzí, studenti klasické archeologie zde vykonávají svou muzeální praxi, antických soch využívají jako modelů studenti výtvarných oborů. Na podzim 1998 bylo Muzeum spolupořadatelem konference "Antické vlivy v evropské architektuře 19. století", která proběhla částečně v Praze, částečně na Litomyšlském zámku, v roce 2000 uspořádalo Muzeum ASA konferenci studentů klasických oborů filozofických fakult z České republiky a Slovenska "Philosophia 2000".

Působivé prostory muzea jsou také každoročně využívány v rámci Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl k pořádání koncertů.